Circular Bio-Economy in Kristinestad

Hankkeen Tavoitteet

”Circular Bioeconomy in Kristinestad” -hanke keskittyy kestävän teollisen ekosysteemin kehittämiseen, jossa arvokkaita tuotteita valmistetaan erilaisten biomassalähteiden sivuvirroista. Näitä biomassalähteitä ovat muun muassa maa-, metsä-, karja- ja kalatalouden jätteet. Hankkeen tavoitteena on hyödyntää nämä sivuvirrat tehokkaasti, optimoida biomassan arvo ja toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeen ydinajatuksena on edistää Kristiinankaupungin houkuttelevuutta vihreänä ja innovatiivisena CittaSlow-kaupunkina. Tämä saavutetaan sektori-integraation, teollisten symbioosien ja biokiertotalouden avulla. Teollisten sivuvirtojen, kuten hukkalämmön ja kemikaalien, sekä alueen biomateriaalien kierrätys ja jalostus ovat keskeisiä toimenpiteitä.

Hyödyt ja vaikutukset

Hanke tarjoaa uutta kasvua sekä nykyisille että uusille yrityksille Kristiinankaupungissa ja sen lähialueilla. Tämä koskee erityisesti teollisuussektoria sekä maa-, metsä-, karja- ja kalataloutta. Lisäksi hankkeessa mukana olevat yritykset hyötyvät aiemmista hankkeista (KristinaEco, CERM, CIT) kerätyistä tiedoista ja resursseista, mikä helpottaa uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista ja kehittämistä.

Työpaketit ja yhteistyö

Hanke jakautuu neljään työpakettiin:

  1. Ensimmäinen keskittyy uusien biokierto- ja vetytalouden yritysten perustamiseen ja olemassa olevien liiketoimintojen laajentamiseen.
  2. Toinen työpaketti tukee teknisten mahdollisuuksien tutkimista ja uusien tuotteiden kysynnän arviointia.
  3. Kolmas työpaketti kehittää yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa Triple Helix -toimintamallia, jossa julkinen sektori, yritykset ja oppilaitokset toimivat yhdessä.
  4. Neljäs työpaketti keskittyy parhaiden käytäntöjen ja teknologioiden kartoittamiseen sekä konkreettisen vihreän vedyn jatkojalostuksen ja biokiertotalouden osaamiskeskuksen perustamiseen.

Aikataulu ja tulevaisuus

Hanke käynnistyy Q1/2024 ja etenee vaiheittain kohti ensimmäisiä asiakassopimuksia ja tulevaisuuden varmistamista vuoden 2025 loppuun mennessä. Tämän hankkeen avulla Kristiinankaupunki vahvistaa rooliaan kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän edelläkävijänä.

Meneillään olevaan Industry Park-hankkeeseen ( AKKE rahoitettu hanke) on saatu mukaan useita suuria, vihreän vedyn jatkojalostukseen keskittyvää kansainvälistä yrityksiä, ja uusien ehdokkaiden kanssa neuvotellaan.

KristinaEco-hankkeessa (AKKE rahoitettu hanke) on aiemmin tunnistettu materiaalivirtoja, joita voidaan hyödyntää mm. vetyteollisuuden arvoketjuissa. Tähän kysyntään vastataan kehittämällä biokierto- ja vetytalouden osaamista. Tässä tullaan keskittymään teollisiin symbiooseihin ja biokiertotalouteen, eli teollisten sivuvirtojen kuten hukkalämmön ja kemikaalien, että alueen biomateriaalien kierrätykseen ja jalostukseen.

Tämä lisää Kristiinankaupungin houkuttelevuutta vihreään siirtymään keskittyvänä, osaavana kaupunkina, ja samalla se tarjoaa uutta kasvua sekä nykyisille että myös uusille yrityksille.


Hankeinfo

Hankeaika: 1.1.2024 – 31.12.2025

Rahoittaja: Pohjanmaan Liitto

Budjetti: 499 226 €

Päätoteuttaja: Business Kristinestad