< Tillbaka till nyheter

Kolumn: En tid av omställning behöver en helhetssyn

I en tid av omställningar är Sydösterbotten som region i en alldeles spännande fas.

Projektet KNK-Business Region kartlägger som bäst regionens nuläge och förutsättningar framåt och där ser vi redan nu efter några månaders projekttid att det är av stor betydelse att Sydösterbottens tre städer förenas kring omställningen. Det arbetet mår bra av att göras i kompanjonskap och med avsikt att nå en regional samsyn med en mera kulturdriven samhällsutveckling där även identitet, värderingar är viktiga. För Sydösterbotten som ekonomisk region sammanför vi nu en helhetssyn på arbetskraft och kompetens, infrastruktur, planläggning och nya samarbetsmönster. Vi tror att helhetssynen är oerhört viktig och vi vet att omställningsfas även kräver riskbedömningar.

Vad är då en omställning egentligen? På många sätt kan man säga att det är en förändringsfas - där Sydösterbotten gör en radikal sväng vilket kräver att flertalet funktioner och delar av samhället kan jobba på nya sätt. Ett projekt gör ingen sommar, däremot kan förändringar ske om invånarna själva är delaktiga: tycker till, har förslag och vill diskutera. Delaktigheten är det vi behöver för att kunna bereda Sydösterbotten på en stegvis förändring när det kommer till flyttningsrörelser, arbetskraft och näringslivsetableringar.

En stor del av projektet utgår ifrån att inget är som förut - Flyttmönster förändras, sätt att leva och jobba förändras. Och framför allt prioriterar man om. Städerna tenderar växa överlag och vinnarna framåt sägs vara småstäderna. I Sydösterbotten finns tre städer med likheter och olikheter, med bakgrunder som flätas samman i en region som jobbar och verkar tajt. Ingen enskild aktör klarar sig på egen hand längre.

Sett till demografins aspekter och att överleva framåt, behövs ett tydligt regiontänk. Som bäst sker upptakten till omfattande investeringar i regionen, det mångkulturella tar ytterligare steg framåt och näringslivet skapar en bra grund för en stark sysselsättning. Men ändå är befolkningsantalet ett bekymmer här som i alla andra regioner. Och utan en befolkningsutveckling som i alla fall på sikt kan antas vara gynnsam, lider också näringslivet och bristen på arbetskraft blir kännbar. Det är de facto ingen bra kombination att landet har en åldersstruktur där befolkningen blir färre, allt äldre och med en utbildningsgrad som anses för låg.

Den gröna omställningen i sin tur kräver öppenhet för omvärlden. Omställningen gäller alla och det finns ett tryck på smidiga snabba omställningar. Här pekar man på att kunnande behövs för internationella marknader och finansiering. Och en modern industripolitik kräver en markintensiv politik där förnybara lösningar kan planeras in i tid.

Samarbete är inte något man strävar efter - det är snarare något man inte klarar sig utan. Genom att skapa ett gemensamt tänk för regionens utveckling i sig kan man också skapa underverk framåt.

Anna Bertills & Carina Storhannus

Projekt KNK Business Region

Skrivet i Kristinestad den 19.9.2023

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design