< Tillbaka till nyheter

Lönesubventionsreformen träder i kraft i juli

Lönesubventionsreformen träder i kraft i juli

arbets- och näringsministerietUtgivningsdatum23.3.2023 15.55

Lagstiftningen om lönesubvention har uppdaterats för att förenkla systemet och för att öka företagens användning av subventionen. Lagen träder i kraft den 1 juli 2023.

Genom att öka användningen av lönesubvention i företag vill regeringen öka stödets effekter och därigenom höja sysselsättningsgraden.

”Det reformerade systemet för lönesubvention erbjuder fler möjligheter både för arbetsgivare och för arbetssökande. Det blir lättare att använda stödet i och med att ansökningsförfarandet förenklas och utbetalningen försnabbas. Lönesubventionsreformen är en att många åtgärder som regeringen vidtagit för att främja sysselsättningen”, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Lönesubvention begränsas i framtiden tydligare till att främja sysselsättningen av arbetstagare med funktionshinder eller arbetslösa arbetssökande i ofördelaktig ställning på arbetsmarknaden.

Den lönesubvention som beviljas på grund av brister i yrkeskompetensen förenhetligas till 50 procent av lönekostnaderna. Det lönesubventionsbelopp som beviljas för en arbetstagare med funktionshinder kommer att vara 70 procent av lönekostnaderna. Lönebikostnader eller semesterpenning som arbetsgivaren ska betala kan inte i fortsättningen täckas med lönesubvention.

Lönesubvention kan beviljas för fem eller tio månader

Lönesubvention beviljas för fem eller tio månader beroende på hur länge arbetslösheten pågått före lönesubventionen.

Lönesubvention till samma person

Så länge alla krav för beviljande av lönesubvention fylls, blir det möjligt att bevilja samma person lönesubvention för en ny arbetsplats utan att personen är arbetslös en viss tid emellan.

Subvention kan emellertid inte beviljas en arbetsgivare på nytt för samma persons lönekostnader innan det gått tre år sedan den föregående subventionsperioden gått ut. Denna begränsning gäller inte om man anställer en arbetstagare med funktionshinder.

Nytt sysselsättningsstöd för personer som fyllt 55 år

Det införs ett nytt sysselsättningsstöd för personer som fyllt 55 år. Stödet beviljas utan ändamålsenlighetsprövning om de förutsättningar som anges i lagen uppfylls. Stöd betalas till ett belopp som motsvarar 70 procent av de stödberättigande lönekostnaderna för högst 10 månader.

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design