Circular Bio-Economy in Kristinestad

Projektmål

Projektet ”Circular Bioeconomy in Kristinestad” fokuserar på att utveckla ett hållbart industriellt ekosystem där värdefulla produkter tillverkas från olika biomassasidoströmmar. Dessa biomassakällor inkluderar avfall från jordbruk, skogsbruk, boskapsskötsel och fiske. Målet med projektet är att effektivt utnyttja dessa sidoströmmar, optimera biomassans värde och följa principerna för hållbar utveckling.

Nyckelåtgärder

Projektets kärnidé är att öka Kristinestads attraktivitet som en grön och innovativ CittaSlow-stad. Detta ska uppnås genom sektorsintegration, industriella symbioser och cirkulär bioekonomi. Nyckelåtgärder inkluderar återvinning och bearbetning av industriella sidoströmmar, såsom spillvärme och kemikalier, samt regionala biomaterial.

Fördelar och påverkan

Projektet kommer att skapa nya tillväxtmöjligheter för både befintliga och nya företag i Kristinestad och dess omgivningar. Detta är särskilt relevant för industrisektorn samt jordbruk, skogsbruk, boskapsskötsel och fiske. Deltagande företag kommer att dra nytta av den kunskap och de resurser som samlats in från tidigare projekt (KristinaEco, CERM, CIT), vilket underlättar identifieringen och utvecklingen av nya affärsmöjligheter.

Arbetspaket och samarbete

Projektet är indelat i fyra arbetspaket:

  1. Det första fokuserar på att etablera nya företag inom cirkulär bioekonomi och vätgasekonomi samt att expandera befintliga företag.
  2. Det andra arbetspaketet stödjer utforskningen av tekniska möjligheter och bedömningen av efterfrågan på nya produkter.
  3. Det tredje arbetspaketet utvecklar i samarbete med universitet och yrkeshögskolor Triple Helix-modellen, där offentlig sektor, företag och utbildningsinstitutioner samarbetar.
  4. Det fjärde arbetspaketet fokuserar på att identifiera bästa praxis och teknologier samt att etablera ett kompetenscenter för avancerad grön vätgasbearbetning och cirkulär bioekonomi.

Tidsplan och framtidsutsikter

Projektet startar under första kvartalet 2024 och kommer att genomföras i etapper med målet att nå de första kundavtalen och säkra framtiden till slutet av 2025. Genom detta projekt kommer Kristinestad att stärka sin roll som en pionjär inom hållbar utveckling och den gröna omställningen.

Flera stora internationella företag inriktade på avancerad grön vätgasbearbetning har anslutit sig till det pågående Industry Park-projektet (finansierat av AKKE), och förhandlingar med nya kandidater pågår.

I det tidigare KristinaEco-projektet (finansierat av AKKE) identifierades materialflöden som kan utnyttjas i vätgasindustrins värdekedjor. Denna efterfrågan möts genom att utveckla expertis inom cirkulär bioekonomi och vätgasekonomi, med fokus på industriella symbioser och cirkulär bioekonomi, det vill säga återvinning och bearbetning av industriella sidoströmmar som spillvärme och kemikalier, samt regionala biomaterial.

Detta ökar Kristinestads attraktivitet som en kunnig stad fokuserad på den gröna omställningen och erbjuder samtidigt nya tillväxtmöjligheter för både befintliga och nya företag.


Projektinfo

Projekttid: 1.1.2024 – 31.12.2025

Finansiär: Österbottens Förbjund

Budget: 499 226 €

Huvudgenomförare: Business Kristinestad