Introduktion

Digiboost Sydösterbotten” är ett projekt med målet att höja den digitala kompetensen hos småföretag i Sydösterbotten. Bland målgruppen småföretag finns ett konstaterat behov av digital kompetensutveckling, främst inom ekonomiförvaltning, digital försäljning och marknadsföring, samt ett stort behov av stärkt gemenskap samt möjligheter till samarbete och nätverkande. Projektets mål är att stöda småföretag så att deras digitala kompetens stiger och öka möjligheterna till samarbete för att skapa mer kundinriktade lösningar i en digital omgivning.

Projektaktiviteterna består av en behovskartläggning för att analysera deltagarnas behov av digital kompetensutveckling, regelbundna verkstäder för arbete med den allmänna digitala kunskapsutvecklingen, resursverkstäder med tillhörande grupparbete där deltagarna via Peer Learning (finskans ”vertaisoppiminen”) dvs facilitering av samarbete sinsemellan och expertledning inom olika ämnesområden utvecklar den digitala kunskapen på en konkret nivå. Projektets mål är att via behovskartläggning och verkstäder samt smågruppsarbete stöda 30 företag i Sydösterbotten. Via projektet stärks företagens konkurrenskraft genom digital utveckling och ökat samarbete, vilket i sin tur skapar tillväxt och stärker regionens strategiska mål och livskraft. Projektet når via offentliga evenemang och öppna verkstäder, en öppen digital plattform och förankring av resultaten även ut till företag, kommuner, företagarföreningar och intressenter i regionen, samt nationellt och nordiskt

Projektets mål

Stöda projektdeltagarna i att definiera sina egna kompetensbehov

Skapa tid för deltagarna att utveckla den digitala kompetensen

Utveckla deltagarnas allmänna digitala kompetens

Utveckla deltagarnas konkreta digitala kompetens

Möjliggöra samarbete och skapa samarbete mellan deltagarna

Skapa grogrund för gemensamma digitala lösningar

Skapa nya digitala arbetssätt


Projektinfo

Projekttid: 1.1.2024 – 31.12.2025

Finansiär: NTM-centralen

Budget: 187 674 €

Huvudgenomförare: Novia

Delgenomförare: Business Kristinestad, Dynamo Närpes

Mer information om projektet: