Introduktion

Målet med projektet IndustryPark Kristinestad är att uppfylla behovet av tydliga planer för industriområden i Kristinestad som kan motsvara behoven för de investeringar i grön energi som aviserats.

Projektet ska ta fram både planer och visioner om olika industriområden i Kristinestad. Vilken typ av industri som kan hitta synergier med andra etableringar så att en naturligt flöde uppstår och vi kan utveckla områdena enligt principerna för Cirkulär ekonomi.

Projektet genomförs i samarbete med Business Finland, staden Kristinestads ledning samt planläggningen i staden.

Målgrupper

Identifiera potentiella nya etableringar av verksamheter som kan stärka den gröna omställningen inom energiproduktion i Kristinestad och regionen Sydösterbotten

Nationella och internationella investerare

Befintliga företag i regionen

Arbetspaket

1: Tillsammans med konsulter ta fram ett visuellt material som belyser de olika områdenas potential för investerare.

2: Skapa färdplan för industriparkens utveckling. Ett flödesschema visualiseras, affärsmodeller och ecosystem visualiseras, identifiering av aktörer på de tilltänkta industriområdena.

3: Planer för infrastrukturens utveckling både i kommunen samt på de områdens som reserverats för industriparker.

4: Logistikplanering och flödesscheman för industriparker.

5: Utredningar kring upptagningsområdet för arbetskraft.

Projektets resultat och effekter

 Arbetet ska leda till investringsbeslut gällande nya etableringar.

 Positiv utveckling inom hållbar utveckling i enlighet med målen både i landskapsplanen för en hållbar region och de uppsatta målen av Finlands regering för en cirkulär och fossilfri framtid.

 Skapa faktabaserat material som kan användas som underlag för nya investeringar i Kristinestad.

 Upprätthålla kommunikation till både stadens ledning, planering och till nya investerare.


Projektinfo

Projekttid: 1.1.2023 – 31.12.2024

Finansiär: Österbottens Förbjund

Budget: 177 028 €

Huvudgenomförare: Business Kristinestad