Introduktion

Hållbarhetsfrågor (social, miljö och ekonomisk) är något som alla företag idag måste ta itu med i sin verksamhet. Hållbarhetsrapportering (ESG) är ännu inte nödvändigt för SM-företag i Finland. Däremot är det redan nu stipulerat i bokföringslagen att större företag (börsnoterade bolag med i medeltal flera än 500 anställda) i samband med verksamhetsberättelsen/årsberättelsen ska göra en rapport om de som inbegriper företagets samhällsansvar. EU-direktivet (CRDS) syftar till att reglera företagens samhällsansvar och kommer också med tiden att gälla små- och medelstora företag.

Kraven på hållbarhet syns rent konkret redan nu tydligt bland annat inom besöksnäringen, där

Det viktigaste syftet med Våga Växa Hållbart projektet är att göra företagarna uppmärksamma på att lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang allt oftare i framtiden går hand i hand och genomsyrar alla delar av företagets verksamhet. För att företaget ska bli mer hållbart behöver alltså alla delar av verksamheten involveras. Hållbarhet handlar om att se ”hela bilden”.

Projektet ser det som mycket viktigt att föregå med gott exempel att i både ord och handlingar visa på hur man konkret kan arbeta med hållbarhet i sin verksamhet och hur man kommunicerar ut den till sina målgrupper/kunder. Vi vill både visa och samtidigt lära ut hur man på olika sätt genom att nyttja digitala verktyg, nyttja AI och olika plattformar kan bli mera hållbar i sin egna verksamhet och samtidigt sprida kunskap.

Målgrupper

Befintliga och blivande mikro- och småföretagare i Österbotten och Karleby

Projektets mål

Att utarbeta en digital hållbarhetshandbok för mikro- och småföretagare, som delvis baserar sig på färdkartan som gjorts inom CERM-projektet.

Att utarbeta en checklista dvs. ett frågebatteri, där man går igenom hållbarhetsaspekterna i korthet. Checklistan ska fungera som verktyg vid de hållbarhetsgranskningar som projektet kommer att erbjuda att genomföra i mikro- och småföretagen i Österbotten.

Att utföra hållbarhetsgranskningar i företagen och att minst 15% av de medverkande företagen i projektet har genomgått en hållbarhetsgranskning och därmed även tilldelats handboken i hållbarhet. Hållbarhetsgranskning innebär att man med hjälp av checklistan systematiskt går igenom hållbarhetsaspekterna i företaget. På basen av besöket/granskningen skrivs sen en kort rapport om företagets nuvarande läge ur hållbarhetssynpunkt och med konkreta förslag på vad företaget kunde vidta för åtgärder för att bli mera hållbart.

Att blivande och befintliga mikro- och småföretag på projektområdet ska erhålla en förståelse, medvetenhet och kunskapshöjning i hållbarhetsfrågor och även förstå betydelsen och vikten av en hållbarhetsutveckling i det egna företaget. (mäts via feedback före- och efter deltagande i utbildnings och andra aktiviteter) Företagen utgår ifrån den egna verksamheten i hållbarhetsarbetet (säkerställs genom aktiv dialog med företagen).

Att minst 30% av de i projektets aktiviteter medverkande företagen under projekttiden utarbetar en affärsplan eller uppdaterar sin befintliga affärsplan, där hållbarhetstänket tydligt beaktas.

Att erbjuda företagarna digitala plattformar, genom vidareutveckling av befintliga plattformar, där de dels lätt kan finna utbildnings- och informationsmaterial, kommunicera med andra företagare, lära sig av varandra och få nya perspektiv på hållbarhet.

Att skapa tillfällen och möjligheter till nätverkande.

Att erbjuda turismföretagen, som är med i STF-programmet vägledning, stöd och utbildningar.

Att aktivt finnas till och erbjuda information, utbildning samt handledning för företag inom besöksnäringen som är intresserade av STF märket.


Projektinfo

Projekttid: 1.1.2024 – 30.6.2026

Finansiär: EU, Svenska Kulturfonden

Budget: 467 019 €

Huvudgenomförare: Yrkesakademin i Österbotten

Delgenomförare: Business Kristinestad, Samkommunen Kvarnen, Kust-Österbottens Företagare

Mer information om projektet: