Esittely

Kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset (sosiaaliset, ympäristöön liittyvät ja taloudelliset) ovat asioita, jotka kaikkien yritysten on nykyään otettava huomioon toiminnassaan. Kestävän kehityksen raportointi (ESG) ei ole Suomessa vielä välttämätöntä pk-yrityksille. Kirjanpitolaissa on kuitenkin jo säädetty, että suurempien yritysten (pörssiyhtiöt, joissa on keskimäärin yli 500 työntekijää) on tehtävä vuosikertomuksen yhteydessä selvitys yrityksen yhteiskuntavastuusta. EU-direktiivin (CRDS) tavoitteena on säännellä yritysten yhteiskuntavastuuta ja se tulee aikanaan koskemaan myös pk-yrityksiä.

Konkreettisesti vastuullisuuden vaatimukset näkyvät jo nyt selvästi esimerkiksi majoitus- ja ravitsemisalalla, jossa hankkeen päätarkoituksena on saada yrittäjät tietoisiksi siitä, että kannattavuus, ympäristönäkökohdat ja sosiaalinen sitoutuminen kulkevat yhä enemmän käsi kädessä ja läpäisevät kaikki yrityksen toiminnan osa-alueet. Jotta yrityksestä tulisi kestävämpi, kaikkien organisaation osien on osallistuttava siihen. Kestävässä kehityksessä on kyse ”kokonaiskuvan” näkemisestä.

Hankkeessa pidetään erittäin tärkeänä, että yritys näyttää esimerkkiä ja osoittaa sekä sanoin että teoin, miten se konkreettisesti toimii kestävän kehityksen mukaisesti liiketoiminnassaan ja miten se viestii siitä kohderyhmilleen/asiakkailleen. Haluamme sekä näyttää että samalla opettaa, miten digitaalisia työkaluja, tekoälyä ja erilaisia alustoja hyödyntämällä voi eri tavoin lisätä oman liiketoimintansa kestävyyttä ja samalla levittää tietoa.

Kohderyhmät

Nykyiset ja tulevat mikro- ja pienyrittäjät Pohjanmaalla ja Kokkolassa.

Hankkeen tavoitteet

Laatia mikro- ja pienyrittäjille digitaalisen kestävyyden käsikirja, joka perustuu osittain CERM-hankkeessa tehtyyn tiekarttaan.

Laatia tarkistuslista eli kysymyssarja, johon tiivistetään kestävyysnäkökohdat. Tarkistuslista toimii työkaluna kestävyystarkastuksissa, joita hanke tarjoaa tehtäväksi Pohjanmaan mikro- ja pienyrityksissä.

Toteuttaa kestävysauditointeja yrityksissä ja että vähintään 15 % hankkeeseen osallistuvista yrityksistä on läpikäynyt kestävysauditoinnin ja saanut siten myös kestävyyden käsikirjan. Kestävysauditoinnissa käydään systemaattisesti läpi yrityksen kestävyysnäkökohdat tarkistuslistan avulla. Tarkastuskäynnin/auditoinnin perusteella laaditaan lyhyt raportti yrityksen nykytilanteesta kestävyyden näkökulmasta ja annetaan konkreettisia ehdotuksia siitä, mitä yritys voisi tehdä tullakseen kestävämmäksi.

Yritykset perustavat kestävyystyönsä omaan toimintaansa (varmistetaan aktiivisella vuoropuhelulla yritysten kanssa). Näin hankealueen tulevat ja nykyiset mikro- ja pienyritykset saavat ymmärrystä, tietoisuutta ja lisäävät tietämystään kestävyyskysymyksistä ja ymmärtävät myös kestävän kehityksen merkityksen ja tärkeyden omassa yrityksessään (mitataan palautteella ennen ja jälkeen koulutukseen ja muuhun toimintaan osallistumisen).

Jotta hankealueen tulevat ja nykyiset mikro- ja pienyritykset saavat ymmärrystä, tietoisuutta ja lisäävät tietämystään kestävyyskysymyksistä ja ymmärtävät myös kestävän kehityksen merkityksen ja tärkeyden omassa yrityksessään (mitataan palautteella ennen ja jälkeen koulutukseen ja muuhun toimintaan osallistumisen) Yritykset perustavat kestävyystyönsä omaan toimintaansa (varmistetaan aktiivisella vuoropuhelulla yritysten kanssa).

Vähintään 30 % hankkeen toimintaan osallistuvista yrityksistä laatii hankekauden aikana liiketoimintasuunnitelman tai päivittää olemassa olevan liiketoimintasuunnitelmansa, jossa kestävyysajattelu on selkeästi huomioitu.

Tarjota yrittäjille digitaalisia alustoja kehittämällä edelleen olemassa olevia alustoja, joista he voivat helposti löytää koulutus- ja tiedotusmateriaalia, kommunikoida muiden yrittäjien kanssa, oppia toisiltaan ja saada uusia näkökulmia kestävyyteen.

Mahdollisuuksien ja verkostoitumismahdollisuuksien luominen. Tarjotaan ohjausta, tukea ja koulutusta STF-ohjelmaan kuuluville matkailuyrityksille.

Olla aktiivisesti läsnä ja tarjota tietoa, koulutusta ja neuvontaa vieraanvaraisuusalan yrityksille, sekä STF-merkistä kiinnostuneille matkailuyrityksille.


Hankeinfo

Hankeaika: 1.1.2024 – 30.6.2026

Rahoittaja: EU, Svenska Kulturfonden

Budjetti: 467 019 €

Päätoteuttaja: Yrkesakademin i Österbotten

Osatoteuttajat: Business Kristinestad, Samkommunen Kvarnen, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät

Lisätietoja hankkeesta: