RRF-investerings­stöd för energi­infrastruktur­projekt kan sökas fram till den 15 maj

Ansökan om investeringsstöd för energiinfrastrukturprojekt enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens (RRP) har utlysts. Utlysningen pågår fram till den 15 maj 2024. Stödet kan sökas av företag och sammanslutningar vars godtagbara kostnader överstiger fem miljoner euro. Sammanlagt har ca 35 miljoner euro i stöd reserverats för godtagbara projekt.

Utlysningen är den femte och sista utlysningen av stöd för investeringar i energiinfrastruktur i Finlands plan för återhämtning och resiliens. En stödfullmakt på cirka 35 miljoner euro, som tidigare blivit oanvänd , utdelas nu.  En budgetram på 154,35 miljoner euro har funnits tillgänglig för denna stödform, varav totalt 119,3 miljoner euro redan har fördelats för 24 olika projekt under åren 2022-2023.

Ansökningsomgången främjar  målen i Finlands plan för återhämtning och resiliens. Under ansökningsomgången stöds endast energiinfrastrukturprojekt. 

Stöd kan beviljas för

  • elöverföring och eldistribution och stamnätsinnehavares för el och distributionsnätsinnehavares smarta lösningar i anslutning till detta, vilka innebär att förnybar energi ansluts till stamnätet och ny innovativ teknik tas i bruk i eldistributionsnätet
  • utnyttjande och överföring av spillvärme, spillkyla och förnybar energi till fjärrvärmesystemen och smarta lösningar kopplade till dessa
  • koldioxidsnål överföring och distribution av gas samt smarta lösningar kopplade till dessa.

Arbets- och näringsministeriet ska fatta stödbesluten senast hösten 2024. Den tid som återstår till behandlingen av stöden är således kortare än normalt. Stöd kan endast beviljas för projekt vars ansökningar har förberetts noggrant och som måste inledas snabbt. De projekt som stöds ska vara slutförda senast den 30 juni 2026.

Stödet söks via Business Finlands nätservice

Ansökningar om stöd kan lämnas in för energiinfrastrukturprojekt vars godtagbara kostnader överstiger fem (5) miljoner euro. Finansiering söks via Business Finlands nätservice. Ansökningar kan lämnas till nätservicen fram till den 15 maj 2024 kl. 16.15.

Utlysningen öppnas enligt riksdagsvillkor. Den fullmakt som ska användas för stödbeslut ingår i regeringens tilläggsbudget för 2024 som för närvarande behandlas i riksdagen. De medel som budgeterats för stödet får användas först efter det att tilläggsbudgeten har godkänts.

Mer information:

Irene Heikkilä
Specialsakkunnig, Arbets- och Näringsministeriet
tfn. 0295 047 158
irene.heikkila@gov.fi

Daniela Karlsson
Specialsakkunnig, Arbets- och Näringsministeriet
tfn. 0295 047 371
daniela.karlsson@gov.fi