Små och medelstora industri­företag erbjuds understöd för att utveckla och investera i återvinning av näringsämnen

Finansieringsmöjligheten bör utnyttjas så snabbt som möjligt, eftersom projekten som beviljas finansiering måste slutföras senast före slutet av år 2025.


BioKymppi Oy:s återvunnet gödselmedel.

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen erbjuder finansiering för små och medelstora industriföretag som strävar efter att främja återvinning av näringsämnen. Programmet finansierar såväl forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som investeringar i anslutning till inledande av produktion. Det finns inga branschbegränsningar — det viktigaste är att projektet främjar näringscirkulation av gödsel eller andra biomassor och att det utvecklar och tar i bruk ny teknologi som ansluter sig till detta.

Försöksprogrammets finansiering kommer från jord- och skogsbruksministeriet. NTM-centralen i Södra Österbotten administrerar det riksomfattande programmet.

Brett urval av forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt

Finansieringen för forsknings-, utvecklings och innovationsverksamhet erbjuder en unik möjlighet för produktutveckling och pilotprojekt. Försöksprogrammet har finansierat cirka 100 forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt från och med år 2016. Projekten har varierande tema och omfattning. Därför varierar understödsnivån mellan 15 och 80 procent.

I de finansierade projekten har man exempelvis processat gödsel, rötrester eller andra biomassor så att de bättre kan utnyttjas som gödsel. Dessutom har logistik och servicelösningar för näringsåtervinning utvecklats i projekten.

Demeca Oy som tillverkar biogasanläggningar och tankningsstationer för biometan har genomfört två projekt som fokuserar på att processa biomassa. Företaget har utvecklat tillvaratagning av kväve, fosfor och kalium ur jordbruksavloppsvatten och kommunalt avloppsvatten samt undersökt och testat tillförsel av mikronäringsämnen i biogasprocessen.

I projekten har man också undersökt exempelvis att separera näringsämnen från fiskförädlingens avloppsvatten eller att använda vass som torrströ och på växtunderlag som torversättare.


Flocon Technologies Oy i Esbo återvinner olika typer av avloppsvatten. Företaget separerar föroreningar eller näringsämnen från avloppsvatten med den elektrokemiska vattenreningsmetoden som företaget har utvecklat.

Investeringsstöd bland annat för att bygga en produktionsanläggning eller för att skaffa anordningar

Med stöd från försöksprogrammet har Biolan investerat i en biofiberanläggning. Anläggningen framställer torvfria produkter för produktion av växtunderlag, torrströ och gödsel. Investeringen föregicks av ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete, då man sökte efter en lämplig process. Försöksprogrammet beviljade anläggningen över 2,6 miljoner euro i investeringsstöd, dvs. cirka 45 procent av de budgeterade kostnaderna för investeringen. Läs mer, biolan.fi (FI)

Investeringsstödet kan också användas exempelvis för att skaffa enskilda anordningar. Ruthon Services Oy skaffade en mobil gödselseparator med hjälp av understödet. Anskaffningen gjorde det möjligt för företaget att inleda en ny affärsverksamhet. Projektet beviljades 166 210 euro i investeringsstöd, dvs. 55 procent av projektets totala budget.


Biolan Oy:s biofiberanläggningen.

Sök finansiering nu — tiden för att genomföra projekten upphör i slutet av år 2025

Det är bäst att gripa tag i finansieringsmöjligheten så snabbt som möjligt, eftersom projekten som beviljas finansiering bör slutföras senast före slutet av år 2025. För forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt finns ännu anslag kvar cirka 3 miljoner euro och för investeringar cirka 520 000 euro. Ansökningsperioderna går ut 30.4 och 30.9.2024 kl. 16.15.

Mer information om försöksprogrammet och anvisningar för ansökan (FI)

Mer information om finansierade projekt (FI)

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen i ett nötskal

Vad?
Finansieringsmöjlighet för att utveckla och investera i näringscirkulation.


För vem?
Små och medelstora industriföretag — ingen branschbegränsning.


Varför?
Att utveckla näringsåtervinningen är aktuellt och erbjuder affärsverksamhetsmöjligheter. Inhemska återvunna näringsämnen förbättrar underhållssäkerheten.

När?
Innevarande ansökningsperiod upphör 30.4.2024 kl. 16.15.
Projekten som beviljas finansiering måste slutföras före slutet av år 2025.


Hur?
Om du har en projektidé, ta kontakt med NTM-centralen i Södra Österbotten och lämna in din ansökan i e-tjänsten.


Mer information

Expert Anja Norja
NTM-centralen i Södra Österbotten

e-post: anja.norja@ely-keskus.fi
tfn: 029 502 7587